HSP- Wat is hooggevoeligheid?

Anna Oyca

Admin
Medewerker
Administrator
#1
HSP- Wat is hooggevoeligheid?

HSP in de Nieuwe Tijd

Het zal inmiddels wel opvallen: de wereld komt steeds vaker in beroering. Overal vinden er grote veranderingen plaats, en komen mensen tegen elkaar in opstand. Er is veel onrechtvaardigheid, agressie en terreur. Heilige huisjes worden omver gegooid. Wantoestanden die altijd verborgen waren, komen één voor één boven tafel…

Wat is er allemaal gaande?

Kort samengevat, worden de veranderingen veroorzaakt door de omslag van Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Hierdoor treedt er een verandering van energie op, die over de hele wereld merkbaar is.Uiteraard staat ook de wereldbevolking onder invloed van de nieuwe vibraties.De bedoeling van de verhoging van trillingsfrequentie is om het collectieve bewustzijnsniveau te verhogen. Steeds meer mensen beseffen dat er naar een nieuwe wereld van licht en liefde wordt toegewerkt; naar een wereld ook van eenheid, broederschap en eerlijke verdeling. Maar daarvoor zullen egoïsme, egocentriciteit en ongelijkheid het veld moeten ruimen. De Nieuwe Tijd verlangt dat wij begrip gaan tonen voor andersdenkenden, en afstand nemen van onze sterke overtuigingen.

De moeilijkheid is, dat mensen totaal verschillend kunnen reageren op al deze veranderingen en de één zich makkelijker kan aanpassen dan de ander.

Om het bewustwordingsproces vooruit te helpen, incarneren er momenteel veel rijpere, bewuste zielen zodat zij hun liefde, licht en inzichten kunnen verspreiden onder minder bewuste zielen.

Het zijn nu deze rijpere zielen die hooggevoelig zijn en die zich onder de “Nieuwetijdskinderen” bevinden.

Niet dat HSP-ers onfeilbaar zijn, want zij staan eveneens onderhevig aan de nieuwe frequentie en moeten zich aanpassen. Vanwege hun hooggevoeligheid hebben HSP-ers echter met bijzondere situaties en ervaringen te kampen dan de doorsnee mens. Dit artikel is dan ook speciaal voor hen geschreven. Zeg maar als steuntje in de rug, en om aan te geven dat je er als HSP-er niet alleen voor staat.
Wat is HSP oftwel hooggevoeligheid?

Bij gevoeligheid spelen meerdere factoren een rol, zoals de hersenen, het zenuwstelsel en de zintuigen.

Bovendien kunnen de gevoeligheden zich op verschillend gebied voordoen: op lichamelijk, emotioneel, mentaal en/of op geestelijke gebied. In principe kan iemand voor alles gevoelig zijn: voor mensen, dieren en planten; voor geluiden en weersveranderingen, noem maar op. Het kan gaan om informatie en indrukken die vanuit de buitenwereld binnenkomen, en om informatie die uit je eigen systeem afkomstig is: de eigen gedachten, gevoelens, of organen.

Uit onderzoek blijkt inmiddels, dat de ene persoon gevoeliger is dan de ander. Elk moment van de dag doen we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. hooggevoelige personen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor de indrukken en prikkels die op hen afkomen. Zij merken allerlei subtiele signalen, details en nuances op die aan andere mensen voorbij gaan, hetgeen zich zelfs kan manifesteren als paranormale begaafdheid.

Zonder hooggevoelige mensen zou de wereld er heel anders uit zien. Veel kunstenaars, dichters en schrijvers waren fijn besnaarde, hooggevoelige mensen. Denk bijvoorbeeld eens aan Bach, Vincent van Gogh, Kandinsky en Hermann Hesse.

Hooggevoeligheid heeft dus beslist voordelen, hoewel er ook schaduwkanten aan kleven.

Zo gaat hsp welhaast automatisch gepaard met een hoge psychische kwetsbaarheid.

Vooral wanneer iemand zich niet bewust is van zijn of haar hooggevoeligheid, zullen de positieve kwaliteiten niet goed tot hun recht komen, en kunnen er zelfs psychische problemen ontstaan.

De eerste stappen bij het goed verwerken van alle indrukken en ervaringen is dus het besef dat je een hooggevoelig persoon bent.
Wetenschappelijk onderzoek naar HSP

Veel wetenschappelijk onderzoek naar HSP is er nog niet gedaan. Eén van de weinigen die zich er mee bezig heeft gehouden is Elaine Aron, universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika.Aron maakte van hooggevoeligheid haar levenswerk en is de grondlegster van het begrip HSP.

Door haar onderzoek en gebruik makend van de Jungiaanse psychoanalyse, was zij in staat een zeer nauwkeurige omschrijving te geven van het fenomeen “hooggevoeligheid”.Aron herlas bestaande literatuur inzake psychologie voor zover deze betrekking had op het onderwerp hoog sensitiviteit. Ze voerde gesprekken met zowel mannen als vrouwen die van zichzelf vonden hoog sensitief te zijn. Ze testte zowel volwassenen als kinderen en zelfs zuigelingen. Door dit alles kwam er veel nieuwe informatie boven tafel.

Volgens Elaine Aron blijkt wereldwijd maar liefst 20% van de bevolking hoog sensitief te zijn. Dat is behoorlijk veel. Zelfs zó veel, dat we ons terecht kunnen afvragen of hooggevoeligheid wel zo bijzonder (paranormaal of abnormaal) is. Is hooggevoeligheid niet veel meer een heel gewone, dood normale eigenschap aan het worden, omdat er steeds meer hooggevoelige personen incarneren?

Aron maakt in haar theorie onderscheid tussen twee andere typen persoonlijkheden, namelijk die van de sensation seekers (spanning zoekende types) en die van de rustzoekers.

Sensation seekers zijn mensen die op zoek gaan naar nieuwe en intense ervaringen.Ze houden van avontuurlijke reizen, kicken op spannende en gevaarlijke sporten, en nemen risico’s.Deze groep HSP-ers is snel overprikkeld en even zo snel verveeld.De andere variant is de hooggevoelig persoon, die gesteld is op een rustig en regelmatig leven zonder sensatie. Zij nemen de dingen zoals het komt.

In haar boek “Hoog sensitieve personen” doet Aron verslag van haar onderzoek, en is een vragenlijst opgenomen waarmee de lezer kan ontdekken of hij/zij bij de categorie HSP-ers hoort of niet.

Het is aan Elaine Aron te danken dat hoog sensitiviteit op de kaart werd gezet en bespreekbaar is geworden. Daarnaast is het uiteraard haar verdienste, dat veel mensen zich inmiddels in haar beschrijving herkennen, alsmede in de problematiek die met hooggevoeligheid gepaard gaat.

Wie verder niet onvermeld kan blijven, is de Zwitserse arts en psychotherapeut Samuel Pfeifer, die eveneens van mening is dat mensen met een hoge gevoeligheid tot een speciale groep behoren. Pfeifer schreef een boek over dit onderwerp met als titel ”hooggevoelige mensen. Leven tussen gave en kwetsbaarheid”.
Eigenschappen van hooggevoelige personen

Mensen in hokjes en vakjes plaatsen doen we niet graag. Toch kan een overzicht van kenmerken er toe bijdragen dat een HSP-er zichzelf beter leert kennen, en zijn/haar hooggevoeligheid gaat accepteren.

Ieder mens wil graag zichzelf zijn; kunnen zijn zoals je van binnen bent. Als je dan van je zelf weet dat je een hooggevoelig persoon bent, kan dat verlossend en verlichtend werken.

Wat zijn de kenmerken van hooggevoeligheid? Hieronder volgt een samenvatting van de meest belangrijke kwaliteiten en van hun schaduwzijde. Het hoeft echter niet zo te zijn, dat de HSP-er zich in alle genoemde eigenschappen herkent. Het zijn slechts mogelijkheden.

1.Op de eerste plaats zal een HSP-ers vertellen zich anders te voelen dan anderen. Waarom zij zich anders voelen, blijft voor velen een mysterie en is moeilijk onder woorden te brengen. Vaak zegt men het gevoel te hebben op een andere planeet thuis te horen, wat al aangeeft dat men op aarde niet bepaald in zijn element is. Duidelijk is wel, dat menig HSP-er zich door zijn medemens niet begrepen en geaccepteerd voelt, en niet goed weet om te gaan met zware en negatieve trillingen.

2.Zoals opgemerkt, zijn HSP-ers psychisch gevoeliger dan de doorsnee mens. Ze zijn zeer gevoelig voor sfeer, voor emoties en stemmingen van andere mensen. Vanuit hun natuurlijke openheid is er een sterke verbondenheid met andere mensen, die haarscherp worden aangevoeld en vanuit het hart worden begrepen.

3.Ook op lichamelijk gebied is de HSP-er vaak beduidend sensitiever dan gemiddeld. Ze kunnen goed naar hun lichaam luisteren, weten vaak precies wat zich in het lichaam afspeelt en wat het nodig heeft.Vandaar dat ze nogal kieskeurig omgaan met voedsel.

Aangezien de zintuigen snel overprikkeld raken, ligt stress altijd op de loer en kunnen lichamelijke klachten het gevolg zijn. Buikpijn (vooral bij kinderen), maagpijn, darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, verkoudheid, virussen en vreemde sensaties van onbehagen, komen meer dan eens voor. Veelal betreffen het vage klachten die de arts niet nader weet te diagnosticeren.

Een hooggevoelig persoon kent over het algemeen een lage pijn- en tolerantiegrens. HSP-ers hebben vaker te maken met allergische reacties dan gemiddeld, waaronder voedselallergie. Wellicht reageren zij ook niet goed op lichaamsvreemde stoffen zoals inentingen, medicijnen en insectenbeten.

Verder kan er gevoeligheid aanwezig zijn met betrekking tot kleding en sieraden. Knellende kleding, naden en harde stukjes in kleding, kriebelende stoffen… het zijn van die zaken waar de HSP-er heel slecht tegen kan, en die tot huidirritaties kunnen leiden.

4.HSP-ers leven vanuit hun hart, waardoor zij begaan zijn met andere mensen.

Vooral met hulpbehoevenden en minder bedeelden in de samenleving. Ze zijn zorgzaam en hebben het liefst een beroep in de hulpverlening.

Ze voelen zich verantwoordelijk voor het milieu, en houden van de natuur, van dieren en planten.

5.Hoog sensitieve personen hebben veel behoefte aan evenwicht en een rustige omgeving. Ze kunnen intens genieten van kunst, muziek en natuur, waardoor ze makkelijk geëmotioneerd en ontroerd raken. Omdat zij hun omgeving heel intens waarnemen, kan bijvoorbeeld het horen van muziek een overweldigende ervaring opleveren.

Meer dan andere mensen heeft de HSP-er behoefte aan schoonheid.

6.HSP-ers kenmerken zich door een rijke, innerlijke belevingswereld. Ze houden van diepgang.Ze zullen veel en diep nadenken over het leven, en over alles wat ze innerlijk beleven.Ze (dag)dromen en fantaseren graag.

7.Door hun fijngevoeligheid behoort het opmerken van details en nuances tot de wezenlijke aard van een HSP-er. Het maakt hen tot perfectionistische personen die alles waar ze mee bezig zijn tot in de puntjes weten uit te voeren. Men zal eerst alle details overwegen alvorens een stap te zetten en tot handelen over te gaan.De hooggevoeligheid in combinatie met de opmerkzaamheid voor details brengt ook met zich mee, dat gevaren al in een vroeg stadium gesignaleerd worden.

Keerzijde is dat de HSP-er binnenkomende indrukken vaak als zeer complex ervaart, moeilijk keuzes kan maken, en tot piekeren neigt. Ze zijn bang om fouten te maken.

8.hooggevoelige personen treden niet graag op de voorgrond. Het zijn bescheiden mensen, die eerder wat angstig en verlegen zijn dan minder gevoelige mensen.
Hooggevoeligheid vanuit het hart

Wat typerend is voor hoog sensitieve personen, is dat zij met heel hun hart en ziel leven. De ziel van de mens reflecteert zich in het hart. Hier openbaart zich ook het Christusbewustzijn, ofwel de liefdekracht die leven brengt. Een open hart zorgt ervoor dat we in verbinding staan met de omgeving én met onszelf. Wanneer er een open verbinding is met het hartchakra, zal het leven van de HSP-er zich kenmerken door liefde en wijsheid. Leven vanuit het hart betekent leven vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Je accepteert iedereen, dus óók je zelf zoals je bent.

Door een open hart staat de mens in contact met gevoelens van begrip, mededogen en tederheid voor alles en iedereen om ons heen. wat verklaart waarom HSP-ers een natuurlijke behoefte hebben om dienstbaar te zijn en om andere mensen bij te staan, zonder egocentrische motieven.Voor een HSP-er die vanuit het hart leeft, komt de maatschappij vaak hard over omdat deze meer egocentrisch gericht is en uit is op eigen belang.
Hooggevoeligheid en bewustzijn

Elaine Aron ziet hooggevoeligheid als een erfelijke eigenschap. In ieder geval lijkt hooggevoeligheid uit heel het wezen van iemand voort te komen. Maar hoe valt dit nu te verklaren?

Wat het meest voor de hand ligt is dat de zielen die tegenwoordig incarneren dichter bij de goddelijke Zijnsbron staan. Hierdoor is hun energie op een hogere en meer harmonieuze vibratie afgestemd dan bij de gemiddelde mens. De hogere vibratie verklaart de natuurlijke wijsheid van HSP-ers, en waarom zij in staat zijn om heel subtiele vibraties op te vangen en vaak op grote afstand.Hoe bewuster een ziel is, hoe sensitiever en intenser alles wordt beleefd. Een bewuste ziel is dus altijd een hooggevoelige ziel, wat een “doorvoeld besef” oplevert. Ofwel een helder bewustzijn door middel van voelen.Echter omgekeerd, hoeft een hooggevoelig persoon zich niet bewust te zijn van zijn of haar hooggevoeligheid.Bovendien zijn hooggevoelig personen zich lang niet altijd bewust van de Zijnsbron.In dit geval zal de HSP-er zich onbewust zijn van het hoger Zelf, en leeft hij/zij meer vanuit zijn “ik”.

Met andere woorden: het is niet de hooggevoeligheid die voor moeilijkheden zorgt, maar het is de nog aanwezige ik-beleving die roet in het eten gooit. Men zal niet goed weten hoe men met zichzelf en de hooggevoeligheid dient om te gaan. Het ego wil zichzelf vergelijken met en meten aan andere mensen, maar de hooggevoeligheid past niet in dit beeld. Dus zal men al snel denken dat er met hem of haar iets mis is.

Vooroordelen over hooggevoelige personen

Je zou zeggen dat de bijzondere vaardigheden van HSP-ers in de maatschappij gewaardeerd worden.Maar nee, niets is minder waar. Er bestaan veel vooroordelen en niet zelden krijgt de HSP-er met veel kritiek en onbegrip te maken. Het is één van de redenen waarom men zich op aarde niet bijzonder thuis voelt.

Uiteraard valt het de omgeving op, dat een HSP-er minder kan verdragen en zich anders gedraagt.Een HSP-er zal zich vaker terugtrekken dan gebruikelijk, en niet mee willen doen met drukke en spannende spelletjes. Het maakt de HSP-er allesbehalve populair. Omdat ze zich niet thuis voelen op grote evenementen en drukke bijeenkomsten zoals feesten en verjaardagen, worden ze vaak gezien als asociaal, afstandelijk en spelbreker.

Door hun lage tolerantie -en pijngrens kunnen hooggevoelige personen aanstellerig, kleinzerig en kinderachtig overkomen. Opmerkingen in de trant van “doe eens wat flinker”, “stel je niet zo aan” en “doe niet zo ongezellig” zullen de HSP-er wel bekend in de oren klinken.

De moeilijkheid is dat de samenleving nog te weinig bekend is met het verschijnsel HSP en afwijkend gedrag nauwelijks tolereert. hooggevoelige kinderen worden dikwijls op school gepest, en zelfs door hun ouders lang niet altijd begrepen. Al met al komt het er op neer dat een HSP-er moeite heeft om aansluiting te vinden, en behoorlijk moet opboksen tegen de verwachtingen van de maatschappij.
De verwerking van prikkels bij HSP-ers

Hooggevoeligheid brengt met zich mee, dat er veel indrukken en prikkels bij iemand binnenkomen en op een vrij intense manier. Waar anderen geen hinder van ondervinden, zal de HSP-er als last ervaren.Wat de HSP-er buitengewoon kan hinderen is eigenlijk heel wat: luide muziek, geschreeuw van mensen, emoties van andere mensen, geluiden van verkeer, drukke feestjes, drukte in een winkelcentrum, een hectische baan, een haastig leven, felle lichten en vreemde geuren…voor een HSP-er kan het al snel te veel zijn. Een onvriendelijke opmerking kan hem tot in de kern raken, en aanvoelen als een klap op de ziel.

Het hoeft geen nadere uitleg dat alle indrukken en informatie verwerkt moeten worden. Het traject van binnenkomende gewaarwording tot en met en het verwerken ervan loopt bij de HSP-er anders dan bij de doorsnee mens. In de eerste plaats omdat de indrukken zo intens worden beleefd.

Elaine Aron vergelijkt het verwerkingsproces van prikkels met een sorteermachine: “Een hooggevoelig persoon sorteert prikkels in wel tien varianten, terwijl iemand anders slechts twee of drie varianten waarneemt.”

De verwerking van informatie werkt bij HSP-ers dus uitgebreider, preciezer en met meer oog voor details, wat het verwerkingsproces vooral complex maakt.
Dit alles kost een HSP-er extra veel tijd. Echter in de praktijk is die tijd er vaak niet, terwijl er intussen steeds nieuwe indrukken bijkomen. Dan dreigt het risico dat de emmer zal overlopen, wat zich uit in irritaties, huilbuien of een uitbarsting van woede. De overprikkeling heeft tot gevolg dat verdere indrukken als een aanval worden beleefd. hooggevoeligheid kan dus makkelijk omslaan in overgevoeligheid. Uit de heftige reacties en emotionele ontregeling kunnen zich zelfs psychiatrische klachten ontwikkelen.
HSP & voelen

Voor HSP-ers is het natuurlijk van groot belang om te begrijpen wat ze precies voelen en waarom.Deze paragraaf gaat daar wat dieper op in, op een meer esoterische manier.

Gevoeligheid is er in maten en soorten.

Naast hun hooggevoeligheid kunnen HSP-ers gewoon sensitief zijn, helder voelend, overgevoelig en fijngevoelig. We kunnen aanvoelen, invoelen, meevoelen en voorvoelen. Allemaal condities met een iets afwijkende betekenis, die bij de HSP-er door elkaar kunnen lopen.Goed beschouwd hebben alle vormen van gevoel maar weinig met gevoelens en emoties te maken; des te meer met het voelen ervan. Voelen betekent zoveel als tasten. Het is het vermogen om een aanraking, of druk waar te nemen, en we noemen deze vorm van waarnemen “voelen”.

“Dicht bij je gevoel leven” en “luisteren naar je gevoel” betekenen dus zoveel als: helder voelen of waarnemen dat je door iets – een vibratie of impuls – wordt aangeraakt.

Wat er wordt getast en voelbaar is, zijn lang niet alleen de vibraties van gevoelens of emoties, maar ook impulsen en prikkels uit andere bronnen. Bijvoorbeeld gevoeligheid voor weersomstandigheden, en gevoeligheid voor verandering van seizoenen. De meeste mensen zijn wel in staat om een bepaalde sfeer aan te voelen. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum of bij iemand thuis. Andere mensen kunnen de aanwezigheid van een overleden familielid voelen, of de nabijheid van gidsen, engelen en natuurwezens. Je kunt voelen dat iemand naar je kijkt, of aan je denkt, etc., etc. Voelen is dus tevens een vorm van contact. Je kunt tintelingen voelen, of onderscheid tussen warme en koude vibraties, lichte of zware vibraties. Voor alles wat is aan te voelen, kun je ook overgevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor licht, voor geluid, voor emoties van andere mensen, of voor de herfst.

Twee misverstanden kunnen dus meteen uit de wereld worden geholpen.

1.Voelen heeft in eerste instantie betrekking op tasten en aanraken, en niet op gevoelens en emoties.

2.Mensen die als het ware overstromen van emoties, zijn niet persé hooggevoelig. Integendeel zelfs.

Deze mensen zijn overgevoelig. Zij zijn sterk emotioneel aangelegd, hebben weinig controle over hun emoties en stemmingen, en communiceren vanuit de onderste chakra’s.Hoe dan ook, bij het voelen vindt er een aanraking of druk plaats, om precies te zijn op ons tastlichaam.In feite is het tastlichaam het gereedschap waarmee de mens kan voelen en tasten. Ander benamingen hiervoor zijn gevoelslichaam, astraal lichaam of ook wel begeertelichaam. Alle gewaarwordingen, ervaringen, emoties en gevoelens, gedachten en herinneringen zijn hier als energieën voelbaar en af te tasten. De vibraties kunnen door het hele lichaam voelbaar zijn, of op specifieke punten zoals bij de chakra’s.

Vibraties worden op het astraal lichaam ingeprent of afgedrukt. We zeggen dan “een indruk van iets te krijgen”, “door iets geraakt te worden”, of dat “ons gevoel iets zegt”. Je kunt het vergelijken met iets dat op je huid drukt of met iemand die jou aanraakt. Om bewust om te kunnen gaan met (hoog)gevoeligheid en om ermee te kunnen werken, is het dus van belang het astraal lichaam en de werking ervan te begrijpen.

Hoewel er veel over te vertellen valt, beperken we ons hier tot de hoofdzaak die uit drie punten bestaat.

1.Allereerst moeten we begrijpen dat het tastlichaam onder invloed staat van emotionele en mentale energie, die voortdurend in beweging is. Het zijn onze aanwezige emoties en gedachten die bepalen hoe het tast- of emotielichaam eruit ziet en functioneert. Bij hoog oplaaiende emoties bijvoorbeeld zoals woede, angst, paniek en sterke begeerte-energie, ontstaan er hoge golven in het lichaam en kan het danig heen en weer fladderen.

2.Verder is het astraallichaam een energieveld waar tegenstellingen met elkaar in strijd zijn. Mentale en emotionele energie inzake goed en kwaad, ik en de ander, etc. kunnen hier hoog oplaaien en voor veel emoties, angst, onzekerheid en twijfel zorgen.

Kortom een onrustig astraal lichaam levert eerder overgevoeligheid op dan hooggevoeligheid. En met zo’n lichaam valt niet goed te werken. Je kunt er niet goed meer mee voelen.

Wie in evenwicht is heeft een rustig en kalm gevoelslichaam. Hierdoor is men in staat om indrukken en vibraties helder en zuiver waar te nemen. We spreken dan van helder voelendheid, hooggevoeligheid en fijngevoeligheid.

Fijngevoeligheid geeft aan, dat we in aanraking komen met subtiele energieën die niet langs zintuiglijke weg worden waargenomen, maar op dieper niveau worden aangevoeld. Subtiele energie kan variëren van emotionele of mentale energie; of zelfs energie die vanuit de aarde en kosmos tot ons komt. Het is wel duidelijk dat deze subtiele vibraties enkel merkbaar zijn bij een rustig astraal lichaam, en niet worden waargenomen wanneer er in het astraal lichaam veel hoog oplaaiende emoties aanwezig zijn. Het is dus zaak om in rust en in evenwicht te blijven, en je niet te laten meesleuren door allerlei emotionele toestanden.

3.Op de derde plaats is van belang om het eigen astraal lichaam (aura of energieveld) los te maken en apart te houden van andere energievelden; voornamelijk waar het emotionele energie betreft. Het apart staan van de omgeving resulteert in een energieveld dat keurig als een ei of ovaal om je heen zit, en voor een natuurlijke afsluiting zorgt. Zo niet, dan kunnen verbindingen en “kabels” tussen het ene veld en het andere voor veel problemen zorgen.

Wat betreft die verbindingen en kabels het volgende.

Iedere HSP-er heeft wel een paar antennes, waarmee hij de omgeving kan afscannen. Antennes en voelsprieten zijn niets anders dan gerichte aandacht en energie op iets. Problemen ontstaan wanneer je niet in staat bent om de antennes uit te zetten en je voelsprieten terug te trekken. Het komt er op neer dat de aandacht dan voortdurend op de omgeving is gericht (voornamelijk op andere personen) en het moeite kost om die los te laten.

Slimme lezers begrijpen wat dit betekent; namelijk dat je moeite hebt om de aandacht bij jezelf te houden.

Je kunt niet Hier en Nu bij jou zelf Zijn want de aandacht is altijd ergens daarginds op een andere plaats; hetzij in het verleden hetzij op de toekomst georiënteerd. Bijvoorbeeld omdat het gras bij de buurman groener is, je in de buitenwereld op zoek gaat naar bevrediging, of uit bemoeizucht voor de ander.

Als een HSP-er niet bij zichzelf kan blijven en de eigen aura apart kan houden, vraagt hij/zij om problemen.

1.Verbindingen ontstaan door het richten van aandacht op de omgeving, waardoor er energie verloren gaat.Je kunt niet meer in je eigen kracht staan. De eigen energie stroomt langs de verbinding weg, zodat men vermoeid raakt. Immers aandacht is energie.

2.Of men laat zich via de verbinding door een ander uitzuigen. Bijvoorbeeld door iemand die veel aandacht opeist.

3.Wanneer je niet bij jezelf kunt blijven en niet in je eigen kracht kunt staan, vindt er een vervloeiing plaats tussen jou en de omgeving. Het gevolg is dat je niet in staat bent om te onderscheiden op welke energieën jijzelf bent afgestemd en wat van de ander afkomstig is. Het komt erop neer dat je moeilijk kunt onderscheiden welke gevoelens en gedachten van jouzelf zijn en wat van de ander is. Wat past er bij jou en wat past er bij de ander?overprikkeling Het risico bestaat om onbewust op de energieën van een groep mee te deinen, zoals vaak bij voetbalwedstrijden gebeurt. Onbewust en onbeheerst is het astraallichaam een warboel van energieën, zodat er ook afstemming is op de chaos in de wereld om je heen.

4.Doordat je meer aanvoelt en betrokken bent bij de omgeving dan bij jezelf, weet je maar weinig van jezelf. Je kent je eigen trilling (toon, voltage) niet, noch de trilling van jouw zielsverwanten die op dezelfde trilling resoneren. Je voelt niet aan welke personen er wel of niet bij jou passen.

5.Overgevoeligheid ontstaat wanneer de voelsprieten te ver open staan zodat er te veel prikkels tegelijk op iemand afkomen, die niet allemaal in één klap verwerkt kunnen worden. Mogelijk is ook dat de prikkels als hard of ruw worden ervaren. Dan kan de emmer overlopen.

Tot op zekere hoogte is ieder mens wel ontvankelijk voor iets. Voor wie niet in staat is zijn antennes uit te zetten en niet weet hoe zich af te sluiten is er dus in feite maar één adequaat advies: blijf bij jezelf.

Voelen is in zekere zin bewustzijn.Begin dus met te voelen wat zich in jou zelf afspeelt op het niveau van vibraties en energieën, en leer er mee om te gaan. Leer degene kennen die in het midden staat van al deze krachten en energieën: dit ben jijzelf als bewust-Zijnde en Toeschouwer.

Zuiver uit wat in je eigen systeem zwaar en negatief aanvoelt, zodat je eigen trilling wordt verhoogd, en je geen last hebt van andermans negativiteit. Het is de enig juiste bescherming die er is. Alle andere methodes om je af te sluiten zijn lapmiddelen, die slechts tijdelijk helpen.
Een verwaarloosd stuitchakra

Gewoonlijk zijn HSP-ers en spiritueel ingestelde personen afgestemd op de hogere chakra’s. Dat komt omdat men zich hoofdzakelijk op de energie in het hart richt en op de meer geestelijke zaken; dus op ervaringen die met de hogere chakra’s verbonden zijn: het hartcentrum, het keelcentrum en de beide hoofdcentra.

Wat ook wel voorkomt is de neiging om in “hogere regionen” weg te vluchten, na bijvoorbeeld een traumatische en schokkende ervaring, of omdat men zich – om welke reden dan ook – op aarde niet thuis voelt.
Het logische gevolg hiervan is, dat de onderste centra (in bijzonder het stuitchakra) te weinig aandacht krijgen en niet meer naar behoren functioneren. Dan wordt het moeilijk om nog in verbinding te staan met de aardekracht en levensenergie, en ontstaan er klachten waar met name HSP-ers last van hebben: vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en een gevoel van afwezigheid.

Het zijn diezelfde aardekracht en levensenergie in het stuitchakra die de mens nu juist van stevigheid en kracht moeten voorzien, zodat hij minder kwetsbaar en gevoelig is voor prikkels: harde geluiden, boze woorden, schokkende ervaringen, etc. Zelfs het gevoel op aarde niet thuis te horen staat in verband met een niet optimaal werkend stuitchakra.

Wat er op dieper niveau aan de hand is, is dat ons bewustzijn en onze energie (de geestelijke lichamen) niet goed verdeeld zijn over het fysieke lichaam, en er niet goed meer op aansluiten. Anders gezegd: men zit niet goed in het lichaam. De energie raakt er los van en/of gaan er bovenuit steken. Mensen die te veel in het hoofd zitten, kunnen bijvoorbeeld wel makkelijk contact maken met hun hoofd en bovenlichaam maar hebben weinig of geen gevoel in het onderlichaam, de benen en voeten.

Men kan zich hierdoor zweverig, afwezig, of verstrooid voelen. Men is er niet helemaal bij, omdat het bewustzijn en de aandacht niet Hier en Nu aanwezig is, maar ergens buiten het lichaam. We staan dan niet meer in contact met onze kern, en raken zogezegd “buiten onszelf” of komen “los van onszelf” te staan.

De situatie is als volgt uit te leggen. Naast het fysiek lichaam bezit de mens nog andere lichamen. O.a. een etherisch en astraal lichaam. Al deze energielichamen horen als jasjes netjes op elkaar aan te sluiten.De chakra’s (energiecentra) die de lichamen verbinden, zijn te vergelijken met knopen en knoopsgaten in een jas. Zij horen netjes op elkaar aan te sluiten, zodat de energie vrijelijk kan doorstromen. Zit het ene jasje nu hoger dan een ander jasje, of treedt het ene jasje buiten het andere jasje, dan passen de knopen niet meer op elkaar en ontstaat er een probleem in de energietoevoer.
Goed aarden en gronden

Het lichaam is de tempel van de ziel, waar men goed voor moet zorgen. Met name voor HSP-ers is het van groot belang om stevig in het lijf te zitten (te aarden en te gronden), zodoende hun innerlijke kracht te versterken. We noemen het ook wel: “goed in je vel zitten”.

Bij sommige HSP-ers uit hun hooggevoeligheid zich in een contact met de geestelijke wereld.

Dat kunnen overleden familieleden zijn, gidsen, engelen of andere wezens. Intuïtieve en helderziende waarnemingen op dit gebied komen echter pas zuiver en betrouwbaar tot ons als we goed geaard zijn, een nuchtere kijk hebben en met beide benen stevig op de grond staat. Het voorkomt dat we gaan zweven.Aardekracht wordt gestimuleerd door met aardse, materiële activiteiten bezig te zijn: sporten, wandelen, tuinieren, fietsen. Hierdoor gaat de energie weer stromen en kom je beter in je vel te zitten.

Maar ook rekensommetjes maken en het geheugen trainen aan de hand van spelletjes zorgen er voor dat je er weer helemaal bij bent.Wat verder kan helpen is werken met aardekleuren: bruin, rood, oranje. Je kunt met deze kleuren gaan schilderen, je huis ermee inrichten of je kleding er op afstemmen.Tot slot is het raadzaam eens op de ademhaling te letten, en de buikademhaling te versterken.Bij mensen die niet goed geaard zijn, zit de adem te hoog omdat zij enkel gebruik maken van de borstademhaling.

Er bestaan diverse oefeningen om het aarden te bevorderen. Hieronder de drie meest bekende.

1.Voor de hand ligt dat er een goed contact behoort te zijn tussen de voeten en de grond waar je op staat. Ontspan de knie -en enkelgewrichten en laat het bewustzijn diep afzakken tot in de voeten (veel mensen voelen hun voeten en tenen niet). Hierbij kun je visualiseren, dat de voeten een stuk de grond in zakken.

2.Je kunt visualiseren dat er vanuit de voeten wortels groeien tot diep in het centrum van de aarde.Voel hoe de aardekracht via de wortels omhoog stroomt en het hele lichaam doordringt.

3.Bij de derde oefening maak je gebruik van de zwaartekracht. Je stelt je voor heel zwaar te worden (met name het onderlichaam, benen en voeten), zodat je dieper afdaalt in het lichaam richting voeten en grond.
Tips voor hooggevoelige personen

Zoals met alles in het leven zijn er aan hooggevoeligheid voor -en nadelen verbonden.Hieronder een paar tips om de struikelblokken te voorkomen.

1.We worden gevormd door de opvattingen van onze ouders, leraren en maatschappij. Maar wanneer zij weinig of niets begrijpen van onze hooggevoeligheid, lopen we het risico op te groeien tot iemand die wij niet zijn. Dan zit er niets anders op dan oude en vastgeroeste overtuigingen opzij te zetten en op zoek te gaan naar degene die je in werkelijkheid bent.

Probeer je zelf te blijven en vergelijk je niet met andere mensen. Accepteer jezelf zoals je bent.

2.Er is veel waar de HSP-er niet tegen kan en niet mee om kan gaan. Hierdoor kunnen HSP-ers zichzelf als minderwaardig en beperkend ervaren; vooral als ze zichzelf gaan vergelijken met andere mensen.Werk aan je eigenwaarde en houd rekening met je eigen grenzen.

3.Alles waar het woordje té voor staat werkt bij de HSP-er averechts, en kan een struikelblok worden:té perfectionistisch zijn, té hard werken, té zorgzaam voor anderen, té weinig aandacht voor jezelf.Bij een HSP-er kan het leiden tot overgevoeligheid, irritaties, het vermoeidheidssyndroom ME, burn-out, borderline, verslavingen, depressie, en vele andere klachten die moeilijk te traceren zijn.

Een nuttige tip voor een HSP-er is dus om evenwicht te zoeken. Probeer een balans op te bouwen tussen rust en activiteit. Neem tussen de bedrijven door vaker een pauze.Je wilt andere mensen graag helpen, maar je dient ook goed voor jezelf te zorgen.Je wilt graag samen zijn met andere mensen, maar het werkt ook helend om op gezette tijden alleen te zijn en weer tot je zelf te komen.Je voelt je snel verbonden met andere mensen maar het is even hard nodig om innerlijke afstand te bewaren en je grenzen af te bakenen.

4.Door te harde prikkels en negatieve energie word je van je zelf weg getrokken. Je energie wordt weggezogen, wat aanvoelt alsof je geheel leeg loopt. En zo raakt de HSP-er uitgeput.Om de oververmoeidheid tegen te gaan is het zaak voor de HSP-er om voldoende rust te nemen, zodat de energie weer wordt opgeladen.

Een HSP-er vindt die innerlijke rust en stilte in de natuur. Wat verder kan helpen zijn meditatie en yoga.En tot slot is het belangrijk om zich op gezette tijden af te zonderen, zodat men weer tot zichzelf kan komen en de energie wordt opgeladen.

Bouw regelmaat in.Eet op tijd en ga op tijd naar bed.Doe de dingen in je eigen ritme en tempo. Haastige spoed is zelden goed.Radertjes

Probeer mee te gaan met de flow van het leven en in overeenstemming te leven met de natuurlijke cycli.O.a. met die van de seizoenen.

5.Bij de overgang van Vissentijdperk naar Aquariustijdperk wordt de trillingsfrequentie van de mensheid verhoogd. Het ego resoneert echter op een zwaardere vibratie. Wanneer we ons vrij maken van ego, kunnen we mee vibreren op de lichtere vibraties van eenheid, licht en liefde.

http://i61.tinypic.com/2e0qkh5.jpg[/img]
 
Bovenaan Onderaan